COVID-19 Dönemindeki Çalışmalar

1. Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu’nun 23 Mart 2020 itibariyle eğitim öğretimin uygun alanlarda uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesi kararına uygun olarak, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim programları için hazırda var olan altyapıda geliştirmeler yapmıştır. Belirtilen tarihte tüm üniversite bünyesindeki akademik birim ve eğitim-öğretim programlarında uzaktan eğitimin yürütülmesi amacıyla oluşturulan edestek platformlarında ilk aşamada asenkron yöntemler ile eğitim içeriklerine erişilmesi hedeflenmiştir.

Üniversitemiz genelinde 41 Akademik Birim ve bağlı bölüm/programlarda açık 14.460 adet ders sisteme aktarılarak 23 Mart 2020 tarihi itibariyle 69.569 öğrenci ve 1490 öğretim elemanının erişimine açılmıştır.

Aynı süreçte ikinci aşama olarak eş zamanlı sanal sınıf kapasitesi değerlendirilmiş, ancak var olan teknik imkanlar ile ortaya çıkan yeni kapasitenin ancak % 15’ine cevap verilebildiği görülerek, sanal sınıf / canlı ders kapasitesinin artırılmasına yönelik yazılım ve hizmetler incelenerek, aynı anda yapılacak canlı ders sayısı, her bir derse katılacak öğrenci sayısı, bu derslerin eş zamanlı kayıtlarının oluşturulması ve asenkron erişim sağlanması gibi kriterlere uygun yazılım ve uygulama kiralama/hizmet alımı /satın alma opsiyonları değerlendirilmiş ve hayata geçirilmiştir.

Üniversitemizde öğrenme yönetim sistemi olarak açık kaynak kodlu Moodle öğrenme yönetim sistemi yerleşik olarak kullanılmaktadır. Senkron canlı ders etkinlikleri için ise açık kaynak kodlu BigBlueButton ve Perculus yazılımları ile lisanslı Zoom Toplantı uygulaması kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerinden en yüksek faydayı sağlaması amacıyla Zoom sistemine kurumsal üyelik gerçekleştirilmiş ve sistem üniversitemizde uzun süredir kullanımda olan Moodle sistemi ile entegre edilmiştir. Böylelikle üniversitemizin bölüm/programlarının dönem başındaki ders programı aynen korunarak eğitim dijital platfroma taşınmıştır.

Uzaktan eğitim sisteminin (Moddle) sunucu kapasitesi artırılarak aynı anda 10bin öğrencinin kullanımına olanak sağlanmıştır.


Bu uygulamaların ders bazında kullanım oranları
BigBlueButton % 12
Perculus % 3
Zoom Toplantı Uygulaması % 85

2019-2020 Bahar Yarıyılı Ara Sınavlarının Üniversitemiz Akademik Takvimine uygun olarak 20-30 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak uygulanması benimsenmiş, Üniversitemiz ilgili mevzuat ve kararlarına uygun olarak farklı ölçme/değerlendirme l-yöntemlerine olanak bulunmakla birlikte, çoktan seçmeli veya yazılı (klasik) sınavlar için öğrenme yönetim sisteminin sınav modülleri kullanılmıştır. Ayrıca eş zamanlı uygulama / gösteri gerektiren sınavlar ise canlı ders platformları üzerinden katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Yarıyıl Sonu (final) sınavlarının ise sınıflarda örgün yöntemle denetimli yapılabileceği öngörülmektedir. Ancak alternatif olarak elektronik ortamda denetimli sınav yapılabilmesi için teknik gereklerin planlaması yapılmaktadır.

Eğitim-Öğretimin uzaktan öğretime aktarılması sırasında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi amacıyla kılavuz ve yönergeler hazırlanmış, çevrimiçi ve e-posta yoluyla bilgilendirmeler yapılmıştır. İhtiyaç duyan öğretim elemanlarına ve birimlere Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi personeli tarafından çevrimiçi bireysel ve grup eğitimleri / bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Öğrencilere yönelik olarak, Üniversitemiz web sayfası, Öğrenci Bilgi Sistemi ve uzaktan eğitim platformlarında bilgilendirme metinleri ve duyurular yayınlanarak uzaktan eğitim uygulamaları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kılavuz ve yardım belgeleri, hem öğrenci hem de öğretim elemanları için uzaktan eğitim platformlarında erişilebilir durumdadır.

Hem öğrenci, hem öğretim elemanı ve idareciler için e-posta ve UZEM web sayfasında bulunan canlı destek formları aracılığıyla ve birimin dahili telefonu aracılığıyla bilgilendirme ve destek çalışmaların yapılmış, öğrencilerin sürece hızlı adaptasyonu sağlanmıştır.

2. Sağlık Hizmet Sunumu

-Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına bağlı Yoğun Bakım Ünitesinde 04.05.2020 tarihine kadar, 6 Covid19 testi pozitif hasta yatmış olup, bunların 3'ü COVİD Hastanelerine sevk edilmiş, 2 si durumlarının iyileşmesi üzerine hastanemiz COVİD servisine devredilmiş, 1 hasta vefat etmiştir.


-Enfesiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ;

Toplam COVID Poliklinik Sayısı 17171
Toplam Yatan Hasta Sayısı 437
Taburcu Olan Hasta Sayısı 342
Ex 8 Negatif Vaka
Ex 4 Pozitif Vaka
Şu Anda Yatmakta Olan Pozitif ve Şüpheli Hasta Sayısı 84

-Poliklinik hizmetleri covid nedeniyle sınırlı sayıda yürütülmektedir.

3. Ar-Ge Faaliyetleri (Tanı kitleri, ilaç ve aşı çalışmaları)

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından COVID-19 pandemisi sırasında Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarında SARS-CoV-2’ye karşı gelişen immün yanıtın araştırılması (Yürütücüsü: Prof.Dr.Aynur Karadenizli) adlı proje yürütülmektedir.

4. Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

5. Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

- Üniversitemiz bünyesindeki başta Senato, Yönetim Kurulu, Etik Kurul vb. toplantılar Zoom platformunda telekonferans yöntemiyle online olarak aksatılmadan yapılmaktadır.

- Tıp Fakültesi Anabilim Dalı asistan eğitimleri, görüşmeleri ZOOM platformu aracılığıyla yapılmaktadır.

- Tıp Fakültesi Anabilim Dalı öğretim elemanları ile sürece yönelik bilgilendirici toplantılar yapılmaktadır

6. Yayınlar

- Pandemi öncesi Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından yürütülmeye başlanan çalışmaların yürütülmesi ve bu çalışmalardan elde edilen verilerin işlenmesi ve yayına dönüşmesi adına gerekli toplantılar faaliyetler pandemi önlemleri alınarak yürütülmektedir.

7. Sarf malzemesi, makine-teçhizat üretimi

- Teknoloji Fakültesince 125 adet N95 standardında kendi tasarımları olan maske ve yüzlerce siperlik üretilerek başta Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere sağlık Kuruluşlarına teslim edilmiştir.

8. Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

-Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı : Aile Hekimliği polikliniği aktif olarak hasta kabul etti ve hastanemiz başhekimliği tarafından temin edilen görüntülü uygulama (WhatsApp Business) ile hasta randevuları oluşturularak görüşmeler, tedavi planlamaları yapıldı ve danışmanlık hizmetleri verildi.

-Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı :Ruh Sağlığı Polikliniği online olarak (Whatsapp) hastalara hizmet vermektedir. Hastane çalışanlarına COVID nedeniyle sorun yaşamaları durumunda psikolojik destek hizmeti verilmektedir.

- Uzaktan eğitim platformlarında kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 2000'den fazla öğrencimize 3 ay boyunca aylık 20GB Internet erişimi sağlanmıştır.

- Vestel ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde kullanılmak üzere cep telefonu ve tablet bilgisayar temin edilmiştir.

- Sağlık personeli alım başvurularını Internet üzerinden yürütebilmek için Online Başvuru Sistemi geliştirilmiş ve devreye alınmıştır.

9. Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

- Uzem : Salgın sonrası Üniversitemizde uzaktan eğitimin yaygınlaşma eğilimi göstereceği öngörülmektedir. Aynı zamanda geçmişte de yürütülen harmanlanmış öğrenme (örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin birlikte kullanıldığı) ders/uygulama sayısının artacağı bu bakımdan uzaktan eğitime yönelik teknoloji yatırımlarının orta ve uzun vadede planlanması ve takvime oturtulması gerektiği öngörülmektedir.

- Aynı zamanda eş zamanlı derslerin uzaktan erişime açılabildiği, eş mekansız (öğrencilerin hem sınıf içi hem de uzaktan izleyebildiği) ders uygulamalarının da gelişmesi gerektiği görüşündeyiz.

- Tıp Fakültesi : Salgın nedeniyle yapılan kısıtlamaların azalması ve hastanemizin normal servis düzenine ulaşmasından itibaren uzaktan eğitimle yapılması mümkün olmayan pratik beceri ve klinik hasta başı eğitimlerinin başlatılması planlanmış olup her döneme ait yaz okulu programları hazırlanmıştır. Salgının uzaması ya da beklenen düzeyde olmaması durumunda derslerin teorik yüklerinin uzaktan verilmesi konusu değerlendirilecektir. Tıp eğitiminde klinik becerilerin ölçülerek değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle sınavlar salgının kısıtlılıklarının azaldığı süreçte yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Toplumu Bilgilendirme

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors